f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+300 - กม.252+660 (LT.,RT.) 13/11/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.260+064 - กม.267+000 (LT.) และ กม.261+600 - กม.267+000 (RT.) (เป็นช่วงๆ) 24/11/2563 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาตัดหญ้า 03/12/2563 129,016.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 489,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.293+400 - กม.294+995 , ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+150 - กม.325+650 27/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.301+210 (LT.) - 305+455 (LT.) และ กม.301+300 (RT.) - กม.302+320 (RT.) 18/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.321+830 (RT.) - กม.323+394 (RT.) 18/11/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.279+150 (RT.) - กม.279+975 (RT.) , กม.280+415 (LT.) - กม.281+025 (LT.) และ กม.286+320 (RT.) - กม.287+090 (RT.) 23/11/2563 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.266+300 (RT.) - กม.267+500 (RT.) 24/11/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.308+700 (LT.) - กม.311+400 (LT.) และกม.308+950 (RT.) - กม.309+500 (RT.) 18/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+200 (RT.) - กม.264+000 (RT.) 18/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.3+900 - กม.5+348 17/11/2563 19,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสำราญ ระหว่าง กม.1+150 (RT.) - กม.1+615 (RT.) และ กม.12+450 (RT.) - กม.12+628 (RT.) 24/11/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ระหว่าง กม.5+400 - กม.5+650 26/11/2563 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.324+190 (RT.) - กม.324+900 (RT.) 18/11/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 175 รายการ