f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23 ตอน บ้นไผ่ - ไพศาล 31/07/2563 499,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาสูงแบบยื่น ทล.2440 ตอน ทางพาด - พล 30/07/2563 415,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาเตี้ย 23/07/2563 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมางานไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) 22/07/2563 415,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 21/07/2563 202,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 20/07/2563 231,226.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 176,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 135,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/07/2563 137,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 20/07/2563 124,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.24+700 - กม.54+150 29/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 และ กม.0+815 - กม.1+395 28/05/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+164 - กม.0+638 (LT.) และ กม.0+745 - กม.2+350 (LT.) 28/05/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งหลักนำทาง (หลักล้มลุก) ทางหลวงหมายเลข 2062 16/07/2563 494,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ