f
พันธกิจ
ลงวันที่ 08/02/2562

                   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

           แขวงทางหลวง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาทางหลวง งานอํานวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

(2) สํารวจ ตรวจสอบและจัดทําแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและ สภาพสายทางเบื้องต้น

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาทางหลวง งานอํานวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

(4) บํารุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้สําหรับงานก่อสร้างและงานบํารุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวง หน้า 13 เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2558

(6) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

(8) ดําเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ําหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

(9) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

              


'