f
อำนาจหน้าที่
ลงวันที่ 08/02/2562

แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในสังกัด ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซึ่งเป็นหน่วยงานของการบริหารงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่กำกับดูแลบำรุงรักษาทางซึ่งปัจจุบันแขวงฯ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงทาง ดังนี้

         - ผิวทางคอนกรีต ระยะทาง 76.472 กิโลเมตร
         - ผิวทางแอสฟัลต์ 451.192 กิโลเมตร
         - รวมระยะทางจริง 434.114 กิโลเมตร
         - รวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 547.136 กิโลเมตร

     โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 6 หมวดการทาง ดังนี้ .-
         1. หมวดการทางพล
         2. หมวดการทางบ้านไผ่
         3. หมวดการทางหนองสองห้อง
         4. หมวดการทางชนบท
         5. หมวดการทางบ้านแฮด
         6. หมวดการทางมัญจาคีรี


'