f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 628/67/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 628/60/67/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/67/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/45/67/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 628/85/67/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 628/60/67/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 628/35/67/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 ซื้อวัสดุุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 628/60/67/110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 628/60/67/108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลิงและระบบส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 628/67/68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 628/35/67/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 628/40/67/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 628/45/67/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 318 รายการ