f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.260+064 - กม.267+000 (LT.) และ กม.261+600 - กม.267+000 (RT.) (เป็นช่วงๆ) 24/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/22/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.293+400 - กม.294+995 , ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+150 - กม.325+650 27/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.301+210 (LT.) - 305+455 (LT.) และ กม.301+300 (RT.) - กม.302+320 (RT.) 18/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/14/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.321+830 (RT.) - กม.323+394 (RT.) 18/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/13/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.279+150 (RT.) - กม.279+975 (RT.) , กม.280+415 (LT.) - กม.281+025 (LT.) และ กม.286+320 (RT.) - กม.287+090 (RT.) 23/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/16/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.266+300 (RT.) - กม.267+500 (RT.) 24/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/18/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.308+700 (LT.) - กม.311+400 (LT.) และกม.308+950 (RT.) - กม.309+500 (RT.) 18/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/12/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+200 (RT.) - กม.264+000 (RT.) 18/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/15/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี 2564 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสำราญ ระหว่าง กม.1+150 (RT.) - กม.1+615 (RT.) และ กม.12+450 (RT.) - กม.12+628 (RT.) 24/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/19/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ระหว่าง กม.5+400 - กม.5+650 26/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/25/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.16+598 - กม.17+380 24/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/20/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.20+300 - กม.20+800 23/11/2563 คค 06042/พ.1/EB/17/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ ที่ กม.12+654 ด้านซ้ายทาง 20/10/2563 คค 06042/พ.1/EB/5/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบ้านไผ่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 19/10/2563 คค 06042/พ.1/EB/1/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านไผ่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 19/10/2563 คค 06042/พ.1/EB/3/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 63 รายการ