f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.24+700 - กม.54+150 24/04/2563 บผ.54/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 และ กม.0+815 - กม.1+395 22/04/2563 บผ.53/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+164 - กม.0+638 (LT.) และ กม.0+745 - กม.2+350 (LT.) 22/04/2563 บผ.52/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.5+470 - กม.6+620 และทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.12+163 - กม.12+863 08/04/2563 บผ.51/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบการ หมวดทางหลวงบ้านแฮด (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ที่ กม.310+599 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 บผ.50/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.35+900 - กม.37+004 08/04/2563 บผ.49/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.18+000 - กม.19+849 08/04/2563 บผ.48/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ที่ กม.12+289 (LT.) และกม.12+639 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ที่ กม.0+200 (RT.) 08/04/2563 บผ.45/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (2 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ ที่ กม.12+654 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 บผ.47/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบการ หมวดทางหลวงพล (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ที่ กม.263+382 ด้านขวาทาง 07/04/2563 บผ.40/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 )(1 หลัง)หมวดทางหลวงหนองสองห้อง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทาดพาด - พล ที่ กม.21+700 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 บผ.39/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 )(1 หลัง)หมวดทางหลวงบ้านแฮด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ที่ กม.4+500 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 บผ.38/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (1 หลัง) หมวดทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ที่ กม.4+500 ด้านขวาทาง 07/04/2563 บผ.37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (2 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ ที่ กม.12+654 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 บผ.41/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+738 - กม.9+748 07/04/2563 บผ.36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ