f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 628/67/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทล.2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+000 - กม.295+500 และ ทล.2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.295+500 - กม.327+771 11/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/10/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ตอน 2 ที่ กม.25+600 11/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/ /2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสำราญ ระหว่าง กม.3+700 - กม.6+500 11/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/ /2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 7 ที่ กม.42+484 11/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/ /2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 628/60/67/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+790 - กม.16+230 09/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/12/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+915 09/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/13/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 - กม.35+400 10/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/14/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 6 ระหว่าง กม.0+375 - กม.1+720 และกม.4+315 - กม.5+410 10/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/15/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.14+240 - กม.14+480 (LT., RT.) และทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.16+440 - กม.17+00 05/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/11/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/67/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/45/67/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 649 รายการ