f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทล.2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+000 - กม.295+500 และ ทล.2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.295+500 - กม.327+771 10/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/9/2567 ยกเลิก แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.31+050 - กม.32+250 07/07/2566 คค 06042/พ.1/EB/42/2566 ยกเลิก แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.4+045 - กม.4+538 07/07/2566 คค 06042/พ.1/EB/41/2566 ยกเลิก แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน 02/03/2566 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 3 ระหว่าง กม.40+320 (LT). - กม.40+900 (LT.) และ กม.41+830 (LT.) - กม.42+248 (LT.) 10/11/2565 บผ.48/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ