f
-
ลงวันที่ 19/02/2567

ประชุมนัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดแผนดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ ๒) การศึกษาความ

เหมาะสมเบื้องตัน การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ -นครพนม


'