f
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวนใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 16/02/2567

??ประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
--------------------------

#ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย

#วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2567)
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

#นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกรมทางหลวง โดยร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

#แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
#สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586


'