f
แขวงฯขอนแก่นที่3 (บ้านไผ่)
ลงวันที่ 07/02/2565

นายสมเจตน์  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ขานรับนโยบาย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินการมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ริมทางหลวงโดยสั่งการให้หมวดทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่คลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ทันที สนับสนุนรถบรรทุกน้ำผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่องและร่วมมือร่วมใจหยุดเผาป่าหญ้าวัชพื้นในเขตทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและป้องกันภัยจากหมอกควันมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น


'