f
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 07/12/2564

ด้วยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กรมทางหลวง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล  เหตุผลความจำเป็น  วัตถุประสงค์สาระสำคัญ  สถานที่  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)  กรมทางหลวง  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียด ดังนี้

1.กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี กม.23+500-27+500 

2.กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี กม.16+064-20+400 

3.กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี กม.7+500-8+300 และ กม.12+200-16+064

4.กิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี กม.8+300-12+200

5.กิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี กม.22+450-23+500

6.กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท-กุดรู กม.0+000-3+250 

7.กิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท-กุดรู กม.17+700-19+300

8.กิจกรรมก่อสร้างืางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี กม.37+600-38+500 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน 57 ดาวน์โหลด

'