f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ก่อสร้างไฟฟัญญาณจราจรแยกเลี่ยงเมืองบ้านไผ่
ลงวันที่ 13/11/2561

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ก่อสร้างไฟฟัญญาณจราจรแยกเลี่ยงเมืองบ้านไผ่  ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ (ตอน พล-บ้านไผ่ กม.291+611) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 23 ถ.แจ้งสนิท (ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล กม. 0+000) 


'