f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 1 ระหว่าง กม.7+046 - กม.10+250 (LT.) 08/03/2563 บผ.33/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ระหว่าง กม.5+739 - กม.7+300 09/03/2563 บผ.30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
33 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.29+944 - กม.30+898 02/03/2563 บผ.14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
34 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.21+185 - กม.22+050 02/03/2563 บผ.17/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
35 จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนควบคุม 0100 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+000 - กม.5+410 13/12/2562 บผ.5/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
36 จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.293+200 - กม.293+750 (RT) และ กม.293+485 - กม.293+640 (LT.) 06/12/2562 บผ.3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
37 จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.296+778 - กม.297+550 (RT.) 13/12/2562 บผ.4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
38 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปี 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข สาย 2 23/01/2562 คค 06042/พ.1/EB/24/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
39 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปี 2562 งานยผลิตพร่้อมติดตั้งอุปกรณ์หลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 23 23/01/2562 คค 06042/พ.1/EB/25/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
40 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล – บ้านไผ่ระหว่าง กม. 267+120 – กม.269+110 (LT.) 18/12/2561 คค 06042/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
41 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060 11/12/2561 เลขที่สัญญา บผ.27/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 31 ถึง 41 จาก 41 รายการ